Racionalització de l'ús de les gespes: fem-les més sostenibles.

Durant molts anys, els municipis han prioritzat l’estètica a la sostenibilitat dels espais verds. Un exemple molt clar en són les gespes.

Tradicionalment s’han utilitzat gespes de clima temperat. Gespes verdes, que es mantenen verdes tot l’any gràcies a un ús continuat del reg. Però, aquestes gespes estan ben adaptades a les nostres condicions climàtiques?

Clarament, no. Les espècies utilitzades habitualment precisen de molta aigua de reg, i el cost de mantenir-les és molt elevat. Per això, des d’Adalia Gestió, duem a terme plans de racionalització de les gespes.

Aquests plans de racionalització de les gespes consten de diferents procediments:

  • Anàlisi dels espais del municipi amb gespa.
  • Disseny d’una estratègia de substitució de les gespes considerades No sostenibles.
  • Informar a la ciutadania dels inconvenients de les gespes no sostenibles, i dels avantatges de les que si que ho són.

En primer lloc, és necessari dur a terme un anàlisi dels espais amb gespa del municipi. D’aquesta manera podrem identificar el tipus de gespa que hi ha, i quin és el seu manteniment. Alhora, també analitzem les condicions de l’espai, és a dir, si és una zona amb molt de pas, si s’hi practiquen esports, si es tracta d’una zona cèntrica o perifèrica, etc.

Un cop analitzat l’espai i les seves condicions, és hora de dissenyar l’estratègia de substitució de les gespes per altres de més sostenibles. Però, que entenem per gespes sostenibles?

Actualment, la majoria d’espais amb gespa dels municipis estan formats per mescles de gespes les quals anomenem de clima temperat. Aquestes estan adaptades a climes més fred i plujosos, tipus Regne Unit. Per tant, durant tot l’any precisen de reg automatitzat, i més especialment durant la temporada més calorosa, a l’estiu. Aquest fet, comporta una despesa d’aigua molt gran al llarg de l’any.

En canvi, des d’Adalia, fomentem la implantació de les anomenades gespes càlides. Aquestes, estan adaptades a les condicions climàtiques, de temperatura i pluviometria, de la zona mediterrània. Aquest tipus de gespa no precisa de reg durant l’any, excepte en casos extraordinaris de molta calor. De manera lògica, aquestes gespes redueixen de manera dràstica el consum d’aigua per part de l’administració, i per tant els costos de manteniment.

Per altra banda, en zones de poc pas, marges de zones de viabilitat, i talusos sense vegetació, pot ser molt recomanable la implantació de prats naturals i florits. Aquests, són molt sostenibles a nivells hídiric i nutritiu. A més precisen d’un manteniment molt inferior al de una gespa (tant temperada com càlida), i propicien la instauració de molt pol·linitzadors i de fauna auxiliar, molt favorables en la lluita contra les plagues.

Des d’Adalia estem treballant per la instauració de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i la biodiversitat en els espais verds dels nostres municipis. Per això, pensem que la racionalització de les gespes per a fer-les sostenibles és un pas imprescindible per aconseguir-ho.