Plans de gestió ecològica d'espais verds

La gestió ecològica dels espais verds implica la implementació de pràctiques de manteniment respectuoses amb el medi ambient i la biodiversitat. Té l’origen en el principi de gestió diferenciada que consisteix en establir un compromís entre la gestió estricte i restringida dels espais verds urbans i la  gestió naturalitzada, orientada cap a una protecció de l’entorn natural. L’objectiu és aplicar diferents mètodes de gestió segons la tipologia dels espais i els seus usos.

Aquest tipus de gestió pretén fer que el municipi es converteixi en un entorn favorable per a la biodiversitat i que a l’hora satisfaci  les necessitats i expectatives dels ciutadans.

La gestió ecològica compren tots aquells aspectes de la gestió dels espais verds que afecten al medi ambient i als recursos naturals. Implica, no només la gestió de les plagues i malures, sinó també aspectes com la poda dels arbres, la gestió de les males herbes, la gestió de les cobertes herbàcies, la qualitat del sòl o el tipus de mobiliari i il·luminació. Una part molt important d’aquests plans  fa referència a la pròpia concepció dels espais (espècies escollides, diversitat d’espècies i estrats, presència de refugis per la fauna,…).

Aquest tipus de gestió pretén fer que el municipi es converteixi en un entorn favorable per a la biodiversitat i que alhora satisfaci  les necessitats i expectatives dels ciutadans.

Adalia Gestió el·labora Plans de Gestió Ecològica per als municipis en col·laboració amb experts en d’altres àmbits, com ornitòlegs, biòlegs especialitzats en fauna, jardiners i paisatgistes.

Comptar amb aquest pla és un pas important per un municipi ja que permet que tots els agents implicats en aquesta gestió (tècnics, regidors, empreses de manteniment, jardiners o treballadors de les brigades) comptin amb una guia comuna d’actuació i permet crear espais més rics en biodiversitat amb un cost molt baix per al medi ambient.

Així mateix ajudem als municipis a donar a conèixer el pla a la ciutadania, agents socials, organitzacions, grups polítics per tal de que tothom pugui entendre els canvis i els pugui acceptar i proposem sistemes per ajudar a la ciutadania a conèixer i gaudir d’aquests espais biodiversos i respectuosos amb el medi ambient.

Preguntes freqüents

Es fan propostes concretes en aquests plans?

Sí, després d’analitzar la gestió actual que s’està fent als diferents espais verds del municipi, es fan recomanacions, tant respecte a cada espai com en general.

Algunes d’aquestes recomanacions fan referència a àmbits com:

– La tria d’espècies vegetals autòctones i/o adaptades al sòl i al clima

– Substitució d’espècies invasores o mal adaptades

– Les tècniques per reduir el reg (tria d’espècies de sòls secs, encoixinats,…)

– Els sistemes per reciclar les restes vegetals

– Els substituts de les gespes i l’ús de plantes entapissants

– Millores a nivell de sòl

– Reconversió de gespes en prats i herbassars.

– Les tècniques per limitar la presencia de vegetació espontània en els llocs on no sigui possible incorporar-la

– Utilització de sistemes de lluita biològica de plagues i altres tècniques de gestió integrada de plagues

– Creació de tanques

– Restauració de zones humides

– Instal·lació d’hotels d’insectes, nius per ocells i per ratpenats,…

– Millores a nivell de biodiversitat

– Incorporació de planta vivaç

– Gestió de l’arbre

– Creació de corredors ecològics

– Gestió d’espais especials: camps d’esports, cementiris,..

Per què és recomanable fer un pla de gestió ecològica?

Perquè el municipi podrà tenir una radiografia exacta de com s’està fent actualment la gestió de les seves àrees verdes i si aquestes es poden millorar per tal que siguin el més respectuoses possibles amb el medi ambient i la salut dels ciutadans.

Un pla d’aquestes característiques es pot utilitzar com a guia per tal que els diferents agents implicats (treballadors de la brigada, empreses subcontractades, diferents departaments municipals, polítics, tècnics, etc…) sàpiguen quines linies han de seguir a l’hora de gestionar els espais.

Perquè es considera necessari incloure un pla de comunicació a la ciutadania dins d'aquests plans?

Els conceptes relacionats amb la natura en general desperten l’interès de la població. És important donar a conèixer millor la seva vàlua, complexitat i aportació. El patrimoni verd de la ciutat, en la seva varietat, té un gran potencial de divulgació de valors i, per tant, de formació dels ciutadans. En aquest àmbit, les escoles hi han de tenir un rol primordial.

El llançament d’una campanya de comunicació, des del principi del projecte, permet que els usuaris i empleats entenguin i acceptin el canvi, o fins i tot s’involucrin en el procés.

Quin paper té el foment de la biodiversitat en aquests plans?

La millora de la biodiversitat a les nostres ciutats és, per una banda, una conseqüència de l’aplicació de plans de gestió ecològica i a l’hora una eina molt potent de sensibilització i comunicació a la ciutadania.

Quan s’abandonen pràctiques nocives pel medi ambient, com l’ús de fitosanitaris químics pel control de plagues, una de les primeres conseqüències és un increment important de la presència d’espècies animals, tant d’insectes de tot tipus (pol·linitzadors, auxiliars de plagues,…) com també d’ocells, rèptils i petits mamífers.

Hi ha moltes accions que permeten millorar la biodiversitat als nostres parcs i jardins; L’eliminacció de l’ús d’herbicides evita la contaminació dels sòls i dels cursos d’aigua i hi permet la presència d’animals; La substitució de gespes per prats naturalitzats, que es seguen menys,  possibiliten la presència de flors i d’insectes pol·linitzadors; Les poden racionals faciliten la presència d’ocells. I així, molt cassos similars.