Assessorament en gestió integrada de plagues

Adalia Gestió és una empresa especialitzada en l’assessorament en gestió integrada de plagues a espais verds i arbrat urbà públic. Treballem amb ajuntaments i empreses privades mitjançant contractes de seguiment i monitoreig de les plagues En aquests contractes es fixen un nombre de visites de control en funció de varis aspectes, com les espècies d’arbres i la seva sensibilitat a plagues i malures, les característiques dels espais, etc…

En les visites de control els tècnics d’Adalia avaluen:

  • La presència de plagues i malalties
  • La presència d’enemics naturals de les plagues en aquests mateixos espais i als entorns
  • La relació plaga/enemic natural
  • La necessitat de realitzar alguna acció específica per al control de la plaga a curt o mig termini (introduccions d’auxiliars, tractaments, mesures físiques…)

Després de cada visita es redacta un  informe on s’indica el nivell de plaga, el nivell d’enemics naturals i les actuacions recomanades. Aquest informe s’envia al responsable tècnic de l’ajuntament o l’empresa de jardineria amb el que es decideix conjuntament les actuacions a prendre, en el cas que faci falta prendre-les.

Al final del projecte es redacta un informe complet de totes les observacions, les conclusions i les recomanacions pertinents per al control GIP dels diferents espais a mig i llarg termini.

Els assessors d’Adalia també realitzen el Document d’assessorament, tal com fixa el Real Decreto 1311/2012 d’Us Sostenible de fitosanitaris i assisteixen als tècnics de l’ajuntament en tota la resta de disposicions que fan referència a aquest decret.

Preguntes freqüents

Per què és indispensable el monitoreig periòdic dels arbres?

La gestió integrada de plagues té com a base la prevenció i l’avaluació dels riscs. Per poder fer una bona avaluació dels risc el monitoreig és indispensable. Només coneixent de forma acurada l’evolució de la plaga i de la fauna auxiliar podem preveure el seu comportament i avançar algun sistema de control.

Com es prenen les decisions sobre actuacions sobre les plagues?

En base a les observacions realitzades,els tècnics d’Adalia Gestió, fan un informe amb tota la informació i també amb les recomanacions respecte a possibles actuacions sobre les plagues.

Les decisions sobre les actuacions sempre les pendrà el tècnic de l’ajuntament a partir de les recomanacions que se li haurà fet arribar.

En el cas que calgui fer alguna introducció d'auxiliars també la fan els tècnics?

Adalia Gestió no comercialitza auxiliars de control de plagues. Tot i així, si el client ho necessita, pot fer la compra i la introducció dels auxiliars o simplement la introducció.

Com es fixa el temps i la periodicitat de les visites?

El temps de durada de les visites dels tècnics d’Adalia Gestió així com la periodicitat d’aquestes es fixa en base a varis factors:

-les espècies d’arbre viari a controlar

-la tolerància a les plagues de la zona/espai per part dels responsables municipals i els ciutadans

Per aquest motiu abans de començar a treballar en un nou municipi proposem establir, conjuntament amb els responsables tècnics munixipals, diferents zones segons la sensibilitat als problemes causats per les plagues. No és el mateix un til·ler situat en un polígon industrial que el mateix arbre situat a una avinguda cèntrica i sobre un banc.

La planificació i prevenció permet reduir la major part de les actuacions i concentrar els esforços.

Secció

Empty section. Edit page to add content here.